ДОБРЕ ДОШЛИ В PROSPER!

Пандемията Covid19 предизвика европейските компании да търсят нови начини за работа, преодолявайки физическите разстояния и ограничения. В резултат на това се появиха различни видове дистанционни и хибридни работни режими и възможности.

За да надгради опита, натрупан от хибридната работа по време на пандемията Covid19, този проект има за цел да разработи програма за  повишаване на устойчивостта и знанието (PROSPER) за малки и средни предприятия, която се фокусира върху уменията на лидерите за създаване и поддържане на здравословната хибридна среда.

PROSPER е формиран като стратегическо партньорство за проектиране, разработване и прилагане на нов подход за обучение, съобразен с нуждите на мениджърите на МСП, които се налага да управляват хибридни или дистанционни екипи.

PROSPER се фокусира и върху нуждата на европейските мениджъри на МСП за ефективно управление, като балансира дигиталната продуктивност с благосъстоянието на служителите и равнопоставеното им включване в работния процес.

ОБЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, ДОВЕЛИ ДО ПРОЕКТА

Пандемията доведе до промяна на парадигмата в управлението на хората в бизнеса, поради драматичното увеличаване на случаите на дистанционна работа. Преминаването към този нов хибриден модел на работа поставя различни предизвикателства както за мениджърите, така и за служителите.

От една страна, настоящите и бъдещите мениджъри се нуждаят от нови междуличностни умения и умения за изграждане на взаимоотношения, за да извършват традиционните управленски дейности в дигитална среда. От друга страна, неконтролируемата дигитална работа може да има отрицателни последици за психическото и физическото здраве на служителите, което води до дигитално прегаряне (burnout) и понижена производителност.

Там, където съществуват предложения за обучение и образователни ресурси за дистанционно лидерство, те са насочени предимно към мултинационалните корпорации. Тъй като МСП съставляват 99% от компаниите и наемат 66% от европейците, PROSPER е грижливо проектиран, за да отговори на нуждите на европейските мениджъри на МСП и е съобразен с опита на партньорите, които имат солиден опит като доставчици на професионално обучение за малки и средни предприятия.

ЦЕЛИТЕ

Общата цел на PROSPER е да проектира, разработи и приложи нов подход за обучение, който дава възможност на мениджърите на МСП да преосмислят ролята си на дистанционни мениджъри и да гарантират, че хората, работещи дистанционно, балансират работата и личния живот, и се грижат за благосъстоянието си.

С PROSPER ние се стремим към:

  • Разработване на ново обучение за мениджъри на МСП, специалисти по човешки ресурси, както и за лидери на екипи, за актуализиране на техните лидерски умения за работа в дистанционен или хибриден режим;
  • Гарантиране, че специфичните нужди от обучение на МСП са удовлетворени, като са включени по-широкото развитие на дигитализацията, приобщаването и благосъстоянието на служителите;
  • Принос за адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда, поради продължаващата дигитална трансформация, подхранвана от пандемията Covid19.

ЩЕ НАПРАВИМ ТОВА ЧРЕЗ:

Business Case

Разработване на лесно за употреба ръководство с основна информация и практически примери

Online Training

Създаване на онлайн курс за обучение, който запознава обучаемите с най-важните дистанционни лидерски умения, като им позволява да учат с предпочитано от тях темпо

Empowerment Program

Изготвяне на пълен набор от обучителни материали и насоки за бизнес обучители и доставчици на ПОО, за да се приложи вътрешнофирмено обучение в различни условия

PROSPER EMPOWERMENT PROGRAMME

The PROSPER Empowerment Programme is a set of Open Education Resources (OERs) that enable VET providers and individual business trainers to introduce structured, high-quality training to SMEs on healthy hybrid working. The OERs fall into three main categories:

  •   pedagogic guides
  •   diagnostic tools, assessment guides, and self-assessment tools
  •   learning activities and multimedia resources