ОБЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, ДОВЕЛИ ДО ПРОЕКТА

Пандемията доведе до промяна на парадигмата в управлението на хората в бизнеса, поради драматичното увеличаване на случаите на дистанционна работа. Преминаването към този нов хибриден модел на работа поставя различни предизвикателства както за мениджърите, така и за служителите.

От една страна, настоящите и бъдещите мениджъри се нуждаят от нови междуличностни умения и умения за изграждане на взаимоотношения, за да извършват традиционните управленски дейности в дигитална среда. От друга страна, неконтролируемата дигитална работа може да има отрицателни последици за психическото и физическото здраве на служителите, което води до дигитално прегаряне (burnout) и понижена производителност.

Там, където съществуват предложения за обучение и образователни ресурси за дистанционно лидерство, те са насочени предимно към мултинационалните корпорации. Тъй като МСП съставляват 99% от компаниите и наемат 66% от европейците, PROSPER е грижливо проектиран, за да отговори на нуждите на европейските мениджъри на МСП и е съобразен с опита на партньорите, които имат солиден опит като доставчици на професионално обучение за малки и средни предприятия.

ЦЕЛИТЕ

Общата цел на PROSPER е да проектира, разработи и приложи нов подход за обучение, който дава възможност на мениджърите на МСП да преосмислят ролята си на дистанционни мениджъри и да гарантират, че хората, работещи дистанционно, балансират работата и личния живот, и се грижат за благосъстоянието си.

С PROSPER ние се стремим към:

  • Разработване на ново обучение за мениджъри на МСП, специалисти по човешки ресурси, както и за лидери на екипи, за актуализиране на техните лидерски умения за работа в дистанционен или хибриден режим;
  • Гарантиране, че специфичните нужди от обучение на МСП са удовлетворени, като са включени по-широкото развитие на дигитализацията, приобщаването и благосъстоянието на служителите;
  • Принос за адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда, поради продължаващата дигитална трансформация, подхранвана от пандемията Covid19.

ЩЕ НАПРАВИМ ТОВА ЧРЕЗ:

PROSPER Business Case

Разработване на лесно за употреба ръководство с основна информация и практически примери

PROSPER Online Training

Създаване на онлайн курс за обучение, който запознава обучаемите с най-важните дистанционни лидерски умения, като им позволява да учат с предпочитано от тях темпо

PROSPER Toolkit

Изготвяне на пълен набор от обучителни материали и насоки за бизнес обучители и доставчици на ПОО, за да се приложи вътрешнофирмено обучение в различни условия