Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης του έργου PROSPER είναι ένα σύνολο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) που επιτρέπουν στους παρόχους ΕΕΚ και στους μεμονωμένους επαγγελματικούς εκπαιδευτές να εισάγουν δομημένη, υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε ΜΜΕ με θέμα την υγιή υβριδική εργασία.

Οι OERs χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

  • παιδαγωγικοί οδηγοί
  • διαγνωστικά εργαλεία, οδηγοί αξιολόγησης και εργαλεία αυτοαξιολόγησης
  • μαθησιακές δραστηριότητες και πόροι πολυμέσων